ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Begrippen en toepasselijkheid

Dit zijn de algemene voorwaarden van de Webshop LIZET VAN DER KNAAP.

LIZET VAN DER KNAAP 

Blaak 333
3011 GB Rotterdam

Nederland

+31 (0)6 21 45 69 24

info@lizetvanderknaap.com. 

Geregistreerd bij de Rotterdamse Kamer van Koophandel onder het nummer 66723396. BTW nummer: NL205040810B01.

 1.2 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van LIZET VAN DER KNAAP zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Tenzij LIZET VAN DER KNAAP zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. 

1.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.4 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

 

2. Prijzen en betalingen

2.1 De vermelde prijzen zijn in Euro’s, inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten. 

2.2 Betalingen geschieden vooraf en worden verwerkt door mollie, https://www.mollie.com/nl/ (geraadpleegd 29-05-2018)

2.3 Na een bestelling ontvangt u per email een bevestiging met daarin een overzicht van de bestelde artikelen en de totale kosten. Een overzicht van uw bestelling ontvangt u uitsluitend per email. U ontvangt geen kopie van dit overzicht bij uw bestelling in het pakket.

2.4 Door gebruik te maken van een pas/creditcard bij betaling via Mollie, bevestigt u dat de gebruikte pas/creditcard van u is. LIZET VAN DER KNAAP is niet aansprakelijk voor misbruik van een pas en/of creditcard en voor misbruik van deze gegevens door derden.

 

3. Aanbiedingen en overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen van LIZET VAN DER KNAAP zijn vrijblijvend. LIZET VAN DER KNAAP behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van je bestelling door LIZET VAN DER KNAAP. LIZET VAN DER KNAAP is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt LIZET VAN DER KNAAP dit mee binnen drie werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 

4. Verzenden en leveringen

4.1 Alle bestellingen worden zo spoedig mogelijk geleverd. Vermelding van levertijd staat bij alle artikelen aangegeven. De verzending word uitgevoerd via Post NL. 

4.2 Post NL probeert twee keer het pakket te bezorgen. Als aflevering aan de deur niet mogelijk is, wordt het pakket bij het dichtstbijzijnde postkantoor afgeleverd. 

4.3 LIZET VAN DER KNAAP is niet aansprakelijk indien de verzending plaats vindt op een later tijdstip. LIZET VAN DER KNAAP behoudt het recht tot dertig dagen na bestelling te leveren, zonder in gebreke te worden gesteld door de klant. Na dertig dagen kan de klant de koop kosteloos ontbinden.

4.4 Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.

4.5 LIZET VAN DER KNAAP doet haar uiterste best om de website zo up to date mogelijk te houden, echter het kan voorkomen dat er onverhoopt een product niet meer leverbaar is. In dit geval neemt LIZET VAN DER KNAAP zo spoedig mogelijk contact met u op. 

4.6 U bent verplicht uw bestelling af te nemen op het moment waarop deze u ter beschikking worden gesteld.

4.7 Het risico van een bestelling gaat op het moment van aflevering op u over.

4.8 Indien u zelf een verkeerd afleveradres heeft opgegeven, zijn de extra verzendkosten voor uw rekening.

4.9 LIZET VAN DER KNAAP levert op het moment uitsluitend in Europa. 

 

5. Reclames en retourzendingen

5.1 U heeft veertien dagen de tijd om een artikel te retourneren. De bedenktijd gaat in op het moment van ontvangst van uw bestelling. U dient ons vooraf per email op de hoogte te stellen van uw retournering. Geef gemotiveerd aan welke artikel(en) u wilt retourneren. U ontvangt van ons een retournummer, een retourformulier en het retouradres. Retourneringen zonder retournummer en/of retourformulier worden niet geaccepteerd. Retourzendingen zijn voor eigen rekening en eigen risico van de retourneerder. 

5.2 Retour artikelen worden niet vergoed en/of geruild indien:

- Originele merk- en/of prijslabels van het artikel zijn verwijderd en/of verplaatst.

- De eventuele verpakking van het artikel beschadigd is, en/of ontbreekt en/of incompleet is.

- Het artikel gedragen en/of gewassen is.

- Het artikel gebruik- en/of draagsporen vertoont.

- Het artikel vlekken en/of parfum/rook geur heeft.

- Het artikel beschadigd is en/of u zelf getracht heeft de schade/het gebrek te herstellen.

- De voorgeschreven gebruik- en was instructies van het artikel niet zijn opgevolgd.

5.3 U ontvangt van ons een bevestiging per email na controle en goedkeuring van uw retournering. Binnen veertien dagen na ontvangst van uw retournering crediteren wij via Mollie het aankoopbedrag op uw rekening.

5.4 Eventuele gebreken dienen per email binnen de bedenktijd gemotiveerd te worden gemeld. Indien is aangetoond dat het artikel niet aan de overeenkomst voldoet, heeft LIZET VAN DER KNAAP de keuze om het betreffende artikel tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw artikel. Mocht dit niet realiseerbaar zijn, zal LIZET VAN DER KNAAP overgaan tot crediteren van het aankoopbedrag van het betreffende artikel.

5.8 Klachten die ontstaan doordat een artikel niet volgens wasvoorschrift gewassen/gereinigd en/of gestreken is, worden niet gegrond geacht. Problemen, die ontstaan door gebruik van het artikel, met o.a. ritsen, drukkers, knopen, losse stiksels en naden worden aangenomen als klacht. Deze klachten zullen worden hersteld en het desbetreffende item word terug gestuurd op kosten van LIZET VAN DER KNAAP.

Eigenschappen als pluizen of pillen van wol, het uitlopen van stretch en tweed kunnen wij niet als klacht beschouwen. Deze eigenschappen zijn inherent aan het materiaal.

5.9 De verzendkosten van terugzending zijn voor rekening van klant. 

 

6. Aansprakelijkheid

6.1 LIZET VAN DER KNAAP aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van LIZET VAN DER KNAAP.

6.3 Iedere aansprakelijkheid van LIZET VAN DER KNAAP jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan LIZET VAN DER KNAAP verschuldigd is.

6.4 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet (behoorlijk) overkomen van bestellingen en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en LIZET VAN DER KNAAP, dan wel tussen LIZET VAN DER KNAAP en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen klant en LIZET VAN DER KNAAP, is LIZET VAN DER KNAAP niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van LIZET VAN DER KNAAP.

 

7. Overmacht

7.1 LIZET VAN DER KNAAP heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van je bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat LIZET VAN DER KNAAP gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan LIZET VAN DER KNAAP kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

8. Privacy

8.1 Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.

 

9. Eigendomsrechten

9.1 De eigendomsrechten met betrekking tot deze website, waaronder de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s, ander beeldmateriaal en overige materialen berusten bij LIZET VAN DER KNAAP.

9.2 U mag deze website en/of delen van deze website niet op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen.

 

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

10.3 Deze algemene voorwaarden kunnen ten allen tijde door LIZET VAN DER KNAAP aangepast worden.

© 2016 - 2021 LIZET VAN DER KNAAP | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel